wydrukowane przez https://bronderslev.city-map.dk/city/db/410403020006

Program kinowy 14.08.2022:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!